Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begripsomschrijving

YSA staat voor; Yoga Studio Almere

De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan YSA  op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties

Cursist

De wederpartij van YSA. die deelneemt aan een door YSA verzorgde workshop, cursus of opleiding.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij YSA  als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door YSA uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

3 YSA is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoeringshandelingen is begonnen.

 

Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen

4.1 Een leskaart is niet overdraagbaar aan derden.

4.2 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet. YSA verleent geen restitutie op leskaarten.

4.3 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door YSA desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt YSA zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan.

 

Artikel 5 – Workshops en cursussen

5.1 Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus wordt door YSA aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

5.2 Cursist kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.

5.3 YSA  behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 6 – Annulering

6.1 Annulering van workshops en cursussen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze YSA heeft bereikt. Gereserveerde lessen kunnen tot 12 uur van tevoren kosteloos online worden geannuleerd, na deze periode wordt een les van de leskaart in rekening gebracht.

6.2 Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de startdatum van een cursus of workshop wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is student volledige betaling verschuldigd.

 

Artikel 7 – Nakoming YSA

7.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor YSA tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een cursist op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat cursist de les, cursus of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.

7.2 YSA behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les of workshop te annuleren of deelname van de cursist te weigeren voorafgaand aan de start van een les of workshop.

7.3 YSA heeft het recht cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de lessen of workshops verhinderen of verstoren, of als hun gedrag de ethische richtlijnen van Yoga overschrijdt, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens cursist onverlet.

7.4 YSA kan nimmer gehouden zijn lessen en/of workshops te herhalen voor studenten die verhinderd waren deze bij te wonen.

 

Artikel 8 – Prijs en betaling

8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

8.2 YSA is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan student door te berekenen.

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van YSA liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van YSA uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

9.2 In geval van overmacht heeft YSA het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens cursist op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van YSA

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Voor cursist geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is YSA uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van YSA.

10.2 Ingeval YSA jegens cursist tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

10.3 YSA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van cursist.

10.4 YSA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

10.5 Door YSA verstrekte veiligheidsinstructies dienen door cursist in acht te worden genomen.

10.6 Cursist vrijwaart YSA voor aanspraken van derden. Cursist zal personeelsleden van YSA, door YSA ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

 

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan cursist blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens YSA, heeft YSA het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens cursist op te schorten dan wel de overeenkomst met cursist, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van YSA in een dergelijk geval.

 

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van YSA het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Neem contact met mij op

Ik ben nu niet aanwezig, maar stuur mij een mail dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. Lieve groet, Willeke

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt